پوشیدن کفش کتانی با جوراب یا بدون آن، مساله این است